برگزاری اولین جلسه تدوین دستورالعمل پیاده سازی BIM در منطقه آزاد اروند

محورهای جلسه: مبانی نظری و کاربردی BIM، جایگاه پیاده‌سازی BIM در دنیا، موانع موجود در مسیر پیاده‌سازی BIM، معرفی پروژه‌های موفق در پیاده‌سازی BIM، برنامه‌ی تدوین شده جهت پیاده‌سازی BIM در منطقه آزاد اروند

Menu