قرارگرفتن “سامانه کنترل قوانین توانیابان” به عنوان پروژه منتخب استان و رونمایی در همایش پروژه‌های منتخب استان با حضور رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و معاون استاندار

Menu