کسب مقاوم اول مسابقات پژوهش نمایی از دیدگاه صنعت، توسط آقای مهندس امین غلاپور در دومین دوره برگزار شده از این مسابقات در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان پژوهش: طراحی و ساخت المان‌های پیش‌ساخته نماهای ساختمانی و امکان سنجی اجرای آن‌ها در کشور از منظر اقتصادی و فنی

Menu