نظارت خودکار پروژه‌های ساختمانی با بکارگیری پردازش تصویر

  • شناسایی رفتارهای پر خطر و حادثه آفرین در کارگاه ساختمانی
  • نظارت همه جانبه و خودکار بر کل فضای کارگاه ساختمانی با استفاده از دوربین‌های امنیتی
  • بکارگیری روش های نوین تشخیص و ردیابی اشیاء (Object Detection and Multiple Object Tracking )
  • پیش‌گیری و اخطار پیش‌ از رخداد حادثه
  • بهبود ایمنی کارگاه ساختمانی

نیروی انسانی یکی از منابع حساس مشارکت کننده در فعالیت های ساخت و ساز است؛ بنابراین مدریت موثر آن کلید ثمر بخش بودن و موفقیت پروژه های عمرانی است. با توجه به این که عموما در کارگاه های ساختمانی تعداد زیادی کارگر حاضر هستند؛ برای یک مدیر کارگاه نظارت بر رفتار همه کارگران بدون بهره گیری از تجهیزات کمکی، عملیاتی سخت محسوب می شود. به همین خاطر، در این پژوهش سعی می شود تا با اعمال روش های نوین تشخیص و ردیابی اشیاء (Object Detection and Multiple Object Tracking ) بر روی فیلم‌های دوربین‌های امنیتی کارگاه، نظارت بر رفتارها کارگران ساختمانی خودکارسازی شود.

Menu