برنامه‌ریزی تخلیه اضطراری در هنگام رخداد بحران

  • زمان‌بندی و برنامه‌ریزی تخلیه اضطراری در هنگام رخداد بحران
  • مدل سازی نیروهای جمعی ( Social Force modeling)
  • سنجش ایمنی ساختمان پیش از وقوع بحران
  • استراتژی‌های ایمنی در جهت کاهش ازدحام در خروجی‌های ساختمان
  • کاهش مدت زمان تخلیه کامل کل ساختمان در مواجه با بحران
  • پیش‌گیری از خسارات جانی

تخلیه اضطراری افراد در هنگام رخداد بحران را می‌توان جزو مهم‌ترین بخش‌های بحث مدیریت بحران دسته‌بندی کرد، چراکه حتی چند ثانیه تاخیر در تخلیه و یا مدیریت نامناسب جریان حرکت افراد می‌تواند منجر‌به افزایش چشم‌گیر خسارات جانی گردد. مطالعات نشان می‌دهد اغلب تلفات انسانی ناشی از حوادث نامترقبه، از‌جمله آتش‌سوزی را می‌توان ناشی از ضعف برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری راهبردی برای تخلیه افراد دانست. هدف از شروع این پروژه، بهبود ایمنی و عملکرد تخلیه اضطراری ساختمان‌ها و محل‌های پر ازدحام از طریق طرح یک استراتژی زمان‌‌بندی برای تخلیه بخش‌های مختلف آن می‌باشد، به‌گونه‌ای که سه فاکتور ریسک جانی افراد در معرض تهدید، افت بازده تخلیه ناشی از ازدحامات شدید و مدت‌زمان تخلیه کامل ساختمان به حداقل برسد. با توجه به اهمیت بالای این موضوع در کاهش خسارات جانی و مالی، پروژه‌ پژوهشی با موضوع بهبود برنامه‌ریزی تخلیه اضطراری در ساختمان‌ها، در برنامه‌ی کاری این گروه پژوهشی تعریف شده است؛ تا با برداشتن گامی موثر در این راستا، کمکی هرچند اندک به حفظ جان بشر و علم روز مرتبط با این موضوع، گردد.

Menu