ارائه چارچوبی جهت کنترل و انطباق خودکار ضوابط و آیین‌نامه‌های ساخت و ساز

  • بکارگیری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) جهت بررسی خودکار قوانین
  • کنترل خودکار تمام ضوابط
  • تعریف ضوابط و مقررات به زبان قابل فهم برای کامپیوتر
  • روش جست و جو و استخراج داده‌های مورد نیاز از فایل‌های IFC
  • مطالعه موردی کنترل ضوابط نورگیری در فضای مسکونی
Menu