نظارت خودکار پروژه‌های ساختمانی با بکارگیری پردازش تصویر

  • کنترل و نظارت بر پیشرفت در طول ساخت و ساز
  • استفاده از متود وزن کسب شده (Gained Weight) جهت محاسبه‌ی پیشرفت
  • محاسبه وزن کسب شده ساختمان در بازه‌های زمانی مرحله‌ی ساخت
  • مقایسه وزن کسب شده با وزن پیش‌بینی شده ساختمان در بازه‌ای زمانی مشخص

شناخت روند تغییرات قیمت مسکن، (روند معاملات، تولید و بهره برداری از واحدهای مسکونی) و تغییرات روندنظارت بر روند انجام یک پروژه در روش سنتی عموما مبتنی بر افراد بوده که این عامل سبب افزایش هزینه نیروی انسانی ، زمان بر بودن ثبت پیشرفت و نیز بالا بردن احتمال خطا می شود . در سال های اخیر روش های قدرتمندی برای نظارت خودکار پروژه ها معرفی شده اند که قالبا منطبق بر روش های بصری و پردازش تصاویر هستند . در این پژوهش سعی بر این است تا پیشرفت یک پروژه را با استفاده از وزن کسب شده سازه در طی زمان و مقایسه وزن کسب شده با وزن پیشبنی شده سازه در هر بازه زمانی مشخص شود.

Menu