تحلیل علم سنجی در پژوهش‌های حوزه بینایی کامپیوتر در صنعت ساخت

  • کاربرد بینایی کامپیوتر (Computer Vision) در صنعت ساخت
  • تحلیل شبکه‌های اجتماعی (Social Networks Analysis)
  • شناسایی روابط بین داده‌های مقالات پژوهشی
  • به کارگیری SNA و Scientometric Analysis بر روی پژوهش‌های پیشین در حوزه‌ی بینایی کامپیوتر
  • شناسایی دقیق بینایی کامپیوتر در صنعت ساخت
  • کشف پتانسیل‌های بکارگیری و ارتقای بینایی کامپیوتر در پژوهش‌های حوزه ساخت

پژوهش ها و تجارب کارگاهی بین المللی جدید کاربرد و اهمیت بسیار زیاد بینایی کامپیوتر (Computer Vision) در صنعت ساخت را اثبات کرده‌اند. از آنجایی که حجم این پژوهش‌ها و تجارب در حال گسترش، بسیار زیاد شده است، کشف دقیق و جامع قابلیت‌های بینایی کامپیوتر در حل مسائل و مشکلات کارگاههای ساختمانی، بسیار پیچیده شده است. از طرفی تحلیل شبکه‌های اجتماعی (Social Networks Analysis) به عنوان تکنیک بسیار موثری در کشف روابط بین داده‌های زیاد و پنهان در حل مسائل بسیار زیادی استفاده شده است. در این پروژه سعی شده تا با به کارگیری SNA و Scientometric Analysis بر روی پژوهش‌های پیشین، حزوه کاربرد بینایی در صنعت ساخت به طور دقیق شناخته و پتانسیل‌های به کارگیری و ارتقای آن کشف شود.

Menu